Proč měřit nanočástice?

Nanočástice jsou všude kolem nás. Jsou však pro lidské oko neviditelné. Jejich malé rozměry pro nás činí značné nebezpečí. Toto riziko je znatelně vyšší v kontaminovaných oblastech, jako jsou např. specializovaná pracoviště nebo v okolí veřejných komunikací:

 • Veřejné komunikace s hustou dopravou (výfukové plyny)
 • Pájecí a svařovací pracoviště (formaldehyd, oxidy kovů)
 • Slévárny (fenoly)
 • Kanceláře (prach z toneru kopírek a tiskáren)

Spolu s testo DiSCmini je měření koncentrace a velikosti nanočástic snadnější, než kdy dříve. Měřicí přístroj totiž disponuje know-how přední společnosti z oblasti nanočástic, Matter Aerosol AG, která je součástí rodiny Testo již od roku 2010.
 


Výzva

The challenge of nanoparticles

Měření nanočástic představuje značnou výzvu pro měřicí techniku, především kvůli jejich různé velikosti, koncentraci a kompozici. Pro spolehlivé vyhodnocení situace v místě měření je zapotřebí provést rozsáhlý průzkum pomocí vhodných měřicích přístrojů. Běžné čítače částic jsou náchylné na vibrace, nejsou přenosné a vyžadují k provozu dodatečná provozní média. Nebylo by skvělé, kdyby existoval měřicí přístroj, který všechny tyto překážky odbourává?

 • Přesné monitorování expozice osob nanočásticím
 • Spolehlivá identifikace nebezpečí na pracovištích
 • Namátkové kontroly a ověření účinnosti filtrace
 • Snadné mapování znečištění ovzduší s jedním mobilním nebo více stacionárními přístroji
   

Řešení: testo DiSCmini

testo DiSCmini

Přístroj pro měření počtu nanočástic testo DiSCmini překoná všechny běžné překážky při měření nanočástic pouhým stiskem tlačítka. Koncentrace částic, velikost částic a hodnota LDSA jsou měřeny paralelně s intervalem měření jedné sekundy. Díky těmto výhodám je měření hračkou:

 • Malý a lehký přístroj je vždy připraven k měření, není třeba provádět žádné nastavení
 • Přístroj je odolný vůči vibracím a měření je nezávislé na jeho poloze
 • Provoz nevyžaduje žádné další pracovní materiály, jako jsou např. rozpouštědla nebo zdroje radioaktivního záření
   

Využití testo DiSCmini pro oblast výzkumu

testo DiSCmini white paper

Význam měřicího přístroje není zřejmý jen z otázek, na které poskytuje odpovědi, ale také z toho, kdo jej používá. V naší Knize studií jsme shromáždili 110 studií od vědeckých pracovníků z celého světa, ve kterých hrál měřicí přístroj testo DiSCmini klíčovou roli. Kniha obsahuje témata jako:

 • Expozice osob nanočásticím a zdravotní následky
 • Nanočástice a jejich vliv na bezpečnost a zdraví osob
 • Sledování kvality okolního vzduchu a vyhodnocení znečištění ovzduší

 


Měření a klasifikace nanočástic pouhým stiskem tlačítka

testo DiSCmini brochure

Díky jejich malé velikosti mohou nanočástice snadno pronikat až hluboko do plic a odtud se přenášet do celého krevního oběhu. Rozhovor s profesorem Peterem Gehrem z Institutu anatomie Bernské univerzity ve Švýcarsku poukazuje na nebezpečí, které pro nás nanočástice představují a poukazuje na výhody jejich měření pomocí testo DiSCmini:

 • Testo DiSCmini zaznamenává nanočástice tam, kde je to relevantní pro zdraví osob – v jejich bezprostřední blízkosti
 • Testo DiSCmini je schopné rozpoznat i ty částice, které nelze měřit pomocí gravimetrických metod
 • Testo DiSCmini je nástroj, který umožňuje zlepšit kvalitu ovzduší ať již na pracovištích nebo v okolí veřejných komunikací
   

Využití testo DiSCmini pro oblast výzkumu

Pájecí pracoviště vyžadují účinná bezpečnostní opatření pro ochranu pracovníků. Náš whitepaper na toto téma se zabývá příkladem, kde představujeme možnosti jak zavést pravidelné kontroly bezpečnosti a zdraví osob pomocí měřicího přístroje testo DiSCmini a vyčítá výhody, které získáte využitím testo DiSCmini oproti běžným měřicím metodám:

 • Komplexní analýza bezpečnosti a zdraví osob pomocí měření expozice pracovníků nanočásticím
 • Rychlý záznam úrovně nanočástic v odlehlých koutech pracoviště a identifikace zdrojů nanočástic v okolí
 • Snadná optimalizace pracoviště z hlediska co nejmenší expozice pracovníků nanočásticím

 

testo DiSCmini Book of Abstract

Vědy o životním prostředí zkoumají vliv nanočástic na člověka a jeho okolí.
Toto vyžaduje několik různých metod měření.
V uvedeném příkladu se dozvíte, jak testo DiSCmini kombinuje všechny tyto měřicí metody v jednom přístroji pro usnadnění systematického vyhodnocení nanočástic.

Jaká nebezpečí představují nanočástice pro člověka a jeho okolí?
Úřady pro ochranu životního prostředí a výzkumné ústavy musí provádět rozsáhlá měření pro záznam a vyhodnocování nanočástic.
V uvedeném příkladu se dozvíte, jakým způsobem lze využít testo DiSCmini v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví osob.

Ty nejčistší prostory na světě překvapivě nejsou v nemocnicích, nýbrž v továrnách z oblasti polovodičového průmyslu.
Se stále se snižujícími rozměry výrobních struktur roste i náchylnost procesů na jakékoliv interference.
V této zprávě se dozvíte, jakým způsobem se monitoruje kvalita vzduchu v oblasti ultra jemných částic a jak lze identifikovat zdroje nanočástic ve výrobnách.

How to contact us.

Do you have any questions?
We're happy to help you.

Phone: +49 (0) 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de