Kalibrácia a validácia

Vo všetkých oblastiach, kde je pre používanie meracích prístrojov rozhodujúca kvalita, je kalibrácia týchto prístrojov nevyhnutná. Už nepatrná chyba merania totiž môže mať drastické dôsledky pre bezpečnosť výrobných procesov alebo kvalitu výrobkov.
Calibration of measuring instruments

Kalibrácia - väčšia presnosť a istota

Kalibrácia pritom opisuje porovnanie nameranej hodnoty kalibrovaného prístroja s nameranou hodnotou referenčného prístroja (nazývaného tiež referenčný štandard) za špeciálne definovaných podmienok. Ďalšími dôležitými aspektmi kalibrácie sú dokumentácie zistených odchýlok medzi preverovaným meracím prístrojom a referenčným štandardom, výpočet výslednej neistoty merania a vytvorenie kalibračného protokolu o tejto neistote merania.

Dôležitý prínos pre zabezpečenie kvality

Kalibrácia meracích prístrojov tým poskytuje dôležitý prínos pre zabezpečenie kvality a pre vyvarovanie sa chybným výrobkom, dodatočným prácam alebo nárokom na náhradu.

Testo servis Vám ponúka vysoko presné kalibračné služby pre najrôznejšie merané veličiny:

full-service-qualifizierung-validierung.jpg

Validácia: spoľahlivá zameranosť

Pri validácii sa preukazuje, či je výsledok určitého postupu, procesu alebo spôsobu konania za určitých definovaných podmienok presne reprodukovateľný.

Validácia, ponúkaná ako služba od Testo Industrial Services, obsahuje komplexnú realizáciu projektu, vrátane všetkých potrebných vývojových a optimalizačných činností.

Testo Industrial Services - Váš partner pre kalibráciu a validáciu

Testo Industrial Services je špecialista pre služby v technike merania, ako kalibrácia, kvalifikácia a validácia. Stopercentne kvalitná dcérska firma Testo AG, svetového špičkového výrobcu meracích prístrojov, má teda viac ako 50 rokov skúseností v oblasti meracej techniky. Z tejto expertízy majú úžitok početní zákazníci, okrem iného v oblastiach automobilového priemyslu, letectva a kozmonautiky, zásobovania energiou, biotechniky alebo strojárstva.