Výroba a distribúcia elektrickej energie

Zaistenie bezporuchovosti celého procesu výroby a distribúcie elektrickej energie je v najlepšom záujme ako elektrárne, tak distribučných spoločností. Pomocou termokamier Testo zaručíte integritu elektrických aj mechanických súčastí pravidelnou preventívnou údržbou. Termografické meranie je schopné včas odhaliť hroziace poruchy systému, ktoré by inak viedli k nákladným opravám či odstaveniu prevádzky.

Je absolútne nevyhnutné zabrániť poruchám prenosovej sústavy, ktoré by často viedli k ďalekosiahlym dôsledkom. Napr. včasne identifikovať poškodenie spojenia u stožiarov vysokého napätia. S termokamerou testo ľahko odhalíte nárasty teploty bezkontaktným meraním z bezpečnej vzdialenosti: vyhnete sa teda osobnému nebezpečenstvu a nemusíte vypínať systém z prevádzky.

Výroba el. energie

Údržba mechanických súčastí

Power generation
Thermal image power generation

Nárast tepla u mechanických súčastí v elektrárňach môže znamenať zvýšenú úroveň mechanického napätia. To je spôsobené napr. Trením, chybným vyrovnaním, toleranciami súčastí alebo nedostatkom maziva.

Hlavná výhoda infračerveného merania: meranie je vykonávané bezkontaktne a možno ho teda vykonať za prevádzky a z bezpečnej vzdialenosti.

Údržba elektroinštalácií

Electrical installation
Thermal image electrical

Termokamery Testo pomáhajú vyhodnotiť teplotný stav nízko, stredne a vysokonapäťových systémov. Možno napríklad rozpoznať elektrické súčasti alebo spoje, ktoré vykazujú teplotné anomálie a vykonať včasné opatrenia.

Tým sa predíde nebezpečenstvu vzniku požiaru a prípadnému nákladnému odstaveniu prevádzky.

Distribúcia el. energie

Kontrola pomocou termokamery - pre prevádzku bez porúch

Thermal image power distribution system
Thermal image power distribution system

Porucha alebo zlyhanie distribučnej siete môže mať zásadný vplyv na dodávku el. energie. Najčastejšia príčina porúch je opotrebenie a únava materiálu alebo zlomené káble vedenia vysokého napätia. Týmto situáciám spravidla predchádza nárast teploty vplyvom zvýšeného el. odporu.

Pomocou termokamier Testo je možné detekovať tieto teplotné anomálie včas a predísť tak poškodeniu súčastí a následnému zlyhaniu distrubučnej sústavy jednoducho a efektívne. Distribúcia el. energie je teda trvalo zaručená.


Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt