Technika vykurovania

Spaliny vznikajúce pri spalovaní obsahujú mimo iné aj CO2 , CO, Nox alebo častice sadzí. Tie zaťažujú životné prostredie, negatívne ovplyvňujú klímu a pre človeka sú zdravotne nebezpečné, preto je dôležité vytvárať efektívnejšie spalovacie procesy, optimalizovať tepelné procesy a predovšetkým znižovať množstvo emisií.


Analýza spalín

Meranie spalín u spalovacieho zariadenia slúži k zaisteniu škodlivých látok obsiahnutých vo vypúšťaných spalinách a k zaisteniu straty tepelnej energie tepelnými spalinami.

 • Atmosféra musí byť čo možno najmenej zaťažovaná škodlivými látkami.
 • Energia musí byť využívaná čo možno najefektívnejšie.

Meranie tlaku

Pri meraní plynových horákov je nutné merať tlak privádzaného plynu a nadstavíť ho na hodnotu danú výrobcom zariadenia. Meranie tlaku sa robí diferenčne. Meranie diferenčného tlaku sa používa pre nadstavenie tlaku na tryske, nakoľko na tomto tlaku je závyslí výkon kotla.

 • Optimálny tlak prietoku plynu u plynových kotloch v rozsahu od 18 do 25 mbar
 • Zabránenie výpadku vykurovacieho zariadenia

Vyhľadávanie únikov

Skúška pevnosti, tesnosti a prevádzkovej schopnosti plynových rozvodov (s možnosťou priameho merania veľkosti úniku plynu). Detekcia úniku plynov (CH4, C3H8, H2, CO, CO2).

 • Meranie veľkosti úniku plynu pri prevádzkových podmienkach / prevádzkovom tlaku
 • Kontrola plynového potrubia detektorom

Meranie teploty

Pre radiátory a systém podlahového vykurovania, alebo pre vnútorný vzduch: Testo ponúka celú radu prístrojov pre meranie teploty pre dodavateľa kúrenia

 • Veľký rozsah sónd pre maximálnu flexibilitu
 • Optimálne kalibrované a normám vyhovujúce meracie prístroje

 

Elektrické veličiny

Uživateľsky prívetivé meracie prístroje s ľahkou manipuláciou zaisťujú presné a bezpečné meranie elektrických veličín, ako je prúd, napätie alebo odpor.

 • Inovačné multimetre, svorkové sondy, prúdové skúšačky a skúšačky napätia
 • Testovanie ionizačného toku v plynových horákoch

Meranie okolitého CO

Oxid uhoľnatý (CO) je nebezpečný plyn. Z tohoto dôvodu je nutné pravidelne kontrolovať znečistenie CO na miestach spalovania.
 

 • Zaistite meranie CO v sekundách
 • Vynulovanie CO na mieste merania 

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt