Časté otázky k testo Saveris 2


• Uvedenie testo Saveris 2 do prevádzky


• Meracie miesta a dosah rádiového signálu


• Prístup k nameraným údajom a zabezpečenie dát


• Using wireless data loggers


• Trial access and instruction manual


Uvedenie testo Saveris 2 do prevádzky


Musím pre testo Saveris 2 inštalovať nejaký softvér?

Nie, na Vašom lokálnom počítači nemusí byť inštalovaný žiadny softvér. Aby ste mal prístup k Vašim dátam a mohol používať systém testo Saveris 2 na sledovanie vlhkosti a teploty, je potrebný len internetový prehliadač (napr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) a funkčný prístup k internetu.
 


Stačí pre testo Saveris 2 môj terajší počítač?

Bežný počítač alebo notebook s prístupom na internet a aktuálnym internetovým prehliadačom je pre prevádzku systému testo Saveris 2 pre sledovanie vlhkosti a teploty úplne dostačujúce.


Potrebujem k tomu, aby som mohol využívať testo Saveris 2, smartphone?

Môžete mať prístup do systému z každého koncového prístroja, na ktorom beží internetový prehliadač a s ktorým sa dostanete na Internet. Smartphone je jednou z možností a nie je pre prevádzku testo Saveris 2 nutne potrebné.
 


Čo potrebujem, aby som mohol s testo Saveris 2 začať (WLAN, router, atď.)?

Pre začatie sledovanie vlhkosti a teploty pomocou testo Saveris 2 je predpoklad disponibility lokálnej rádiovej siete (WLAN). Lokálna sieť sa vybuduje routerom. Ten tiež vytvára internetové spojenie (cez kábel). Lokálne WLAN a prístup k Internetu sú pre prevádzku testo Saveris 2 nevyhnutne nutné.
 


Môžem testo Saveris 2 používať tiež v mojej vlastnej infraštruktúre?

Áno, systém môžete používať vo Vašej vlastnej infraštruktúre WLAN. Disponibilita lokálnej infraštruktúry WLAN a tiež internetové pripojenie WLAN je dokonca nevyhnutným predpokladom pre prevádzku testo Saveris 2.

 


 
Meracie miesta a dosah rádiového signálu


Môžem s testo Saveris 2 sledovať viac priestorov?

S testo Saveris 2 samozrejme môžete vykonávať monitorovanie vlhkosti a teploty vo viacerých priestoroch. Dbajte, prosím, na to, aby bol v každom sledovanom priestore k dispozícii dostatočne silný príjem WLAN. Prípadne tu musíte trasu rádiového signálu od / k Vášmu routeru predĺžiť pomocou takzvaného opakovače (repeater).


Chcel by som merať na troch rôznych stanovištiach. Potrebujú tiež tri systémy?

S testo Saveris 2 môžete samostatné stanovište pokryť jedným jediným systémom. Predpokladom je, že je na každom stanovišti k dispozícii lokálne WLAN a tiež prístup k Internetu. Na Vašom účte môžu byť potom rôzne stanovištia vedená spoločne v jednom "systéme".


Aký je dosah rádiového signálu systému testo Saveris 2?

Dosahy rádiového signálu jednotlivých rádiových záznamníkov zodpovedajú ich typickým koncovým prístrojom WLAN. Nakoniec závisí dosah v jednotlivých prípadoch na miestnych podmienkach, stavebných materiáloch (napr. drevený stroj v protiklade k stropu zo železobetónu) a tiež na eventuálnych rušivých vplyvov.
 

Čo sa stane, keď vypadne prúd alebo WLAN?


Rádiové záznamníky sú napájané z batérií a sú vybavené pamäťou pre 10 000 nameraných hodnôt. Ak sa stane, že z dôvodu lokálneho výpadku prúdu vypadne Vaša WLAN, tak rádiové záznamníky meria v zadaných intervaloch ďalej, až kým nie je sieť opäť k dispozícii. Všetky namerané dáta sú nakoniec zaslané do servera. Pokiaľ z dôvodu výpadku prúdu do servera nedorazia žiadne namerané dáta, môžete svoj systém nastaviť tak, aby Vám bola automaticky zaslaná alarmová správa.
 

Prístup k nameraným údajom a zabezpečenie dát


Kde sa moje dáta ukladajú?

Vaše dáta sú uložené prostredníctvom Testo na takzvanom Cloud. To znamená, že bezpečne leží vo výpočtovom stredisku. Tam sú dodržiavané vysoké štandardy ohľadom disponibility a Vaše dáta sú spoľahlivo chránené proti prístupu cudzích osôb.
 

Kde sú umiestnené servery a aká dojednania o ochrane dát tam platí?


V závislosti na stanovišti Vášho systému sa využívajú rôzne servery po ukladanie Vašich dát. Pre klientov v rámci Európy sú servery v Nemecku, tzn., že sú určujúce nemecké ustanovenia o ochrane dát.
 

Ako dlho budú moje namerané dáta zabezpečovaná?


Doba ukladania dát je zaistená po časové obdobie dohodnuté v zmluve s firmou Testo. Samozrejme si môžete dáta z Vášho sledovania vlhkosti alebo teploty kedykoľvek stiahnuť a po uplynutí tejto doby ich uložiť lokálne.
 

Using wireless dáta loggers

Koľko rádiových záznamníkov môžem pripojiť?

V zásade je počet rádiových záznamníkov dát neobmedzený. Avšak počet rádiových záznamníkov, ktoré môžete používať na vašom účte závisí od zvolenej licencie (napr. 1 - 10 rádiových záznamníkov dát).
 

Aké parametre môžem s testo Saveris 2 sledovať?

Momentálne sú rádiové záznamníky testo Saveris 2 k dispozícii so senzormi pre teplotu a relatívnu vlhkosť. Spektrum merania sa do budúcna postupne rozširuje o relevantné parametre.
 

Patrí hardvér testo Saveris 2 mne?

Rádiové záznamníky dát ste nadobudli nákupom a patrí teda Vám.
 

Môžem pomocou testo Saveris 2 sledovať svoje potravinárske priestory? Je systém schváleny podľa DIN EN 12830?

Rádiové záznamníky T1 a T2 (2-kanálový teplotný s voliteľným dverovým kontaktom) Vášho systému testo Saveris 2 sú testované a schválené v súlade s DIN EN 12830. S týmito môžete samozrejme vykonávať bezpečne a podľa normy kontrolu teploty tiež vo Vašich chladiacich priestoroch pre potraviny.
 

Budem upozornený na nízku kapacitu batérií rádiových záznamníkov?

Vedľa možnosti zaslania alarmu pri prekročení individuálnych hraničných hodnôt, budete samozrejme upozornení na nízku kapacitu batérií rádiových záznamníkov a na to, že bude potrebné čoskoro batérie vymeniť. To prebehne napr, pomocou e-mailu.
 

Trial access and instruction manual

Rád by som testo Saveris 2 vyskúšal. Možno to nejakým spôsobom?


K tomu máte k dispozícii dve možnosti. Jednak sa môžete zalogovať cez testovací prístup, kde sa spájajú dáta rádiových záznamníkov, rozmiestnených vo filiálkach Testo vo svete. Druhou možnosťou je stiahnuť si App pre Váš smartphone so systémom Android a tak pomocou individuálneho testovacieho prístupu Vášho smartphonu obstarávať a spracovávať dáta senzorov.
 

Môže sa na testovacích dátach zúčastniť viac užívateľov?

Áno, existuje možnosť zriadiť prístup pre rôzne skupiny užívateľov.
 

Kde si môžem stiahnuť návod na obsluhu?

You can watch a video which explains the set up and operation of testo Saveris 2. You can also download the instruction manual as a PDF.