4 Pa měření

Tepelné zdroje, závislé na okolním vzduchu by neměly být instalovány v jedné místnosti společně s odsávacími zařízeními (např. digestořemi). Výjimkou je, pokud při provozu nenastává nebezpečný podtlak. Jako nebezpečný je možné při provozu topidel závislých na okolním vzduchu označit podtlak větší než 4 Pa. Při provozu topidel na pevná paliva je zpravidla nepřípustný podtlak větší než 8 Pa.

Proč 4 Pa měření?

Velká většina provozovaných zdrojů při spalování paliva a odebírá vzduch z prostředí, kde jsou instalovány a spaliny z toho vzniklé jsou pak kouřovodem odváděny do venkovního prostoru.

Při spalování zemního plynu se tyto zdroje označují jako spotřebič kategorie B nebo také jako „komínové“. Abychom zabránili nešťastným událostem, které způsobuje oxid uhelnatý (CO) je nutné pomocí pravidelných revizí a kontrol předcházet vzniku podmínek, které to způsobují.
 

4_pa_mereni_2_iz.jpg

Popis typických principů měření

Key-testo-320basic.jpg

Pomocí analyzátorů spalin testo 320 a testo 330 LL, konkrétně pak nízkotlaké sondy, je možné kontrolovat a zaznamenávat průběh měření podtlaku. Po definovanou dobu, např. 3 minut, je grafické zobrazení na displeji nejpřehlednější. Naměřené hodnoty je možné vytisknout a vyhodnotit. Pomocí dvou stejně dlouhých, ohebných kapilárních hadic se přivádí tlak k senzoru a měří se tak tlakový rozdíl mezi místností se spalovacím zařízením a od spalovacího prostoru odděleného místa (vnější prostor, schodiště, apod.). Kapiláry je možné také vyvést přes těsnění okna ven nebo přes těsnění dveří či klíčovou dírku na schodiště. Druhá kapilární hadice zůstává v plné délce v místnosti instalace.

Průběh měření podtlaku v místech instalace

Kotle, závislé na okolním vzduchu by neměly být instalovány v jedné místnosti společně s odsávacími zařízeními (např. digestořemi). Výjimkou je, pokud při provozu nenastává nebezpečný podtlak. Jako nebezpečný je možné při provozu topidel závislých na okolním vzduchu označit podtlak větší než 4 Pa. Při provozu topidel na pevná paliva je zpravidla nepřípustný pro tlak větší než 8 Pa.

Tento podtlak je možné splnit pomocí různých opatření. K těm patří např. vestavění okenní klapky, montáž hlídání podtlaku nebo osvědčení, vydané na základě měření, že při provozu topidla a odsávacího zařízení nevzniká nebezpečný podtlak.

Která opatření vedou k požadovanému výsledku, může značně záviset na okolnostech spojených s místem instalace. Těmi jsou např. těsnost pláště budovy, intenzita použití, případně těsnost oddělovacích vnitřních dveří a množství odsávacích zařízení v místnosti, tedy objemu odsátého vzduchu.

Kontrola, že nemůže nastat nebezpečný podtlak, se provádí pomocí stanoveného tlakoměru pro „měření podtlaku v místnosti instalace topidla“.

4_pa_mereni_5a.jpg
4_pa_mereni_5b.jpg
4_pa_mereni_5c.jpg

Měření se provádí podle následujícího schéma:

1. Zavřete všechna okna a dveře. Pokud jsou na oknech a vnějších dveřích žaluzie, měly by být také uzavřeny. Diferenční tlakoměr zapněte a počkejte na vynulování, k přístroji připojte kapilární hadice

                                             >referenční prostor = (-)

4_pa_mereni_6.png

místnost instalace = (+)

otevřete okna, případně žaluzie a prostrčte tudy vnější kapilární hadici (pro referenční tlak), zkontrolujte nulový bod na displeji přístroje, spusťte měření tlaku, cca 30 s při otevřeném okně nebo vnějších dveřích a počkejte na vynulování.

2. Spusťte zdroj a nastavte maximální výkon. V případě kotle na pevná paliva s ručním přikládáním je nutné počkat na plný výkon. Všechna zařízení odsávající vzduch z místnosti musí být spuštěna. Měření musí být provedeno za maximálně nepříznivého stavu, to znamená, že se měření provádí se všemi zařízeními spuštěnými na plný výkon. V případech, ve kterých není odsávací zařízení v jedné místnosti, se nechají otevřené oddělovací dveře a jiné propojovací otvory. Nulový bod by se neměl, pokud jsou otevřeny vnější dveře nebo okno do místnosti instalace, po uvedení odsávacích zařízení a topidla do provozu změnit.

3. Okna/dveře zavřete, počkejte cca 30 s, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte čistý odtah spalin. Pokud jsou na oknech/vnějších dveřích místnosti žaluzie, mělo by být možné je zavřít a otevřít.

4. Otevřete okna/dveře, počkejte cca 30 s, senzor se musí znovu vynulovat.

5. Uzavřete okna/dveře, cca 30 s počkejte, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte čistý odtah spalin.

6. Otevřete okna/dveře, počkejte cca 30 s, senzor znovu vynulujte.

7. Uzavřete okna/dveře, cca 30 s počkejte, zkontrolujte podtlak, zkontrolujte čistý odtah spalin.

Po měření je možné výsledek vytisknout a vyhodnotit. Podtlak, který neklesne pod hranici 4 Pa, můžeme označit jako bezpečný současný provoz kotle a odsávacích zařízení. V případně zařízení, nezávislého na okolním vzduchu na pevná paliva s osvědčením o použitelnosti s maximálním přípustným podtlakem (v současné době 8 Pa), je možný bezpečný současný provoz kotle a odsávacích zařízení také.

Pečlivé provedení měření podle daných kroků umožňuje korektní vyhodnocení a posouzení bezpečného provozu topidel a odsávacích zařízení.

Výsledek měření představuje posouzení momentálního stavu v závislosti na, při kontrole spuštěných, výsledek ovlivňujících zařízení (spalovací zařízení a vzduch odsávající zařízení) a stavu budovy (např. okna a dveře). Při změně spalovacího nebo ovlivňujícího zařízení za jiný, je potřeba nové vyhodnocení.

Opakované kontroly

Dokonalá funkce přístroje, sondy pro nízké tlaky a kapilárních hadic je zajištěna díky pravidelné kontrole jednou za rok na technickém zkušebním pracovišti společnosti